Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Metagegevens beheren

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Het belang van metagegevens in de digitale wereld is nauwelijks te overschatten.

Wat zijn metagegevens en waarom zijn ze belangrijk?

De metagegevens of metadata van een bestand zijn een soort van identiteitskaart: ze zeggen wat het bestand is, wat het bevat, waar het vandaan komt en wat ermee moet gebeuren. Het is dankzij metagegevens dat we bestanden kunnen terugvinden en begrijpen.

Deze video van de National Archives of Australia legt het wat en waarom van metagegevens heel helder uit.

Hoe moet ik metagegevens toevoegen?

Metagegevens worden meestal gecapteerd bij de creatie of aanpassing van een bestand en moeten zelden handmatig worden toegevoegd. Het is vooral een zaak van systeemontwikkelaars, die moeten zorgen dat alles dat met een bestand gebeurt geregistreerd wordt (zie lager).

Waar zitten de metagegevens?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • IN het bestand, en dus onzichtbaar in de bestandsbrowser, behalve als de eigenschappen van de bestanden waarop je kan sorteren.
 • NAAST het bestand, in dezelfde map en meestal met dezelfde bestandsnaam, behalve de extensie.
 • ELDERS, in een bestand dat de metagegevens van verschillende bestanden verzamelt, en dat op een duurzame manier met die bestanden verbonden is (bijvoorbeeld door middel van een unieke identificatiecode, referentie of link).

Welke soorten metagegevens zijn er?

Er zijn verschillende soorten metagegevens. De National Information Standards Organization (NISO) onderscheidt:

 • Descriptieve metadata, voor het identificeren, beschrijven en terugvinden van bestanden: de unieke identificatie, titel, auteur, taal, onderwerpen, samenvatting…
 • Structurele metadata, voor het reconstrueren en visualiseren van de samenhang tussen bestanden: paginatitel, inhoudsopgave, hoofdstukken, delen, erratum, index, verhouding tot subobject…
 • Administratieve metadata, voor het opvolgen en beheren van bestanden en het gebruik dat ervan gemaakt wordt: creatiedatum, het bestandstype, toegangsbeperkingen, type en model van de gebruikte scanner, resolutie, bitdiepte, kleurenbereik… De informatie met betrekking tot de technische eigenschappen (technische metagegeven), toegangs- en gebruiksbeperkingen (metagegevens voor rechtenbeheer) en voor het onderhouden van bestanden (metagegevens voor preservering) worden soms ook als afzonderlijke categorieën gerekend.

Welke metagegevens zijn belangrijk?

Hoe meer metagegevens gecapteerd worden, hoe beter bestanden beheerd, gecontextualiseerd en gevonden kunnen worden.

Volgende elementen, die meestal automatisch gecapteerd kunnen worden, zijn in elk geval noodzakelijk (indien van toepassing) om bestanden te kunnen identificeren en beheren op een minimaal niveau:

Element Toelichting Voorbeelden
Identificatiecode Uniek identificatie-element zoals een code, nummer of alfanumerieke combinatie.

10.1000/182

510_25_00

ISBN978-18361100147
Auteur

De redacteur of maker van het document.

 • Element is herhaalbaar: verschillende auteurs worden bij voorkeur als afzonderlijke elementen opgenomen.

voor- en familienaam

naam van de dienst

homepage van de instelling
Datum van aanmaak Datum van aanmaak van het document. Vaak wordt een nieuwe versie aangemaakt om wijzigingen aan te brengen in het document. 20170825
Datum van wijziging

De datum en het uur van de laatste wijziging aan het document.

 • Deze informatie is impliciet aan systemen die een versiegeschiedenis bewaren.
20170826 10:15
Datum van validering De datum waarop het dossier gefinaliseerd of gevalideerd werd. 20170829
Oorsprong

In het kader van welke activiteit (functie, subfunctie of werkproces) het bestand tot stand gekomen is. Kan op basis van de selectielijst van je instelling.

 • Element is herhaalbaar: verschillende activiteiten worden bij voorkeur als afzonderlijke elementen opgenomen.

loket/ontvangst briefwisseling

strategisch beleid

opmaken van operationele plannen
Onderwerp

Trefwoord (‘tag’) of zin die het bestand beschrijft, aanvullend op de bestandsnaam en oorsprong, aan de hand waarvan het geclassificeerd en gevonden kan worden.

 • Element is herhaalbaar: verschillende onderwerpen worden bij voorkeur als afzonderlijke elementen opgenomen.

EPC

sociaal secretariaat

openbare werken
Bestandsextensie Het laatste deel van de bestandsnaam (na de punt), dat een indicatie geeft van het bestandstype.

xml

tiff

pdf/a
Bestandsformaat Het MIME-type, een tweeledig kenmerk voor bestandsformaten op het internet. De databank PRONOM kan gebruikt worden om uitleg over elk MIME-type op te zoeken. Er bestaan tools om de MIME-types van bestanden in een map te identificeren, zoals DROID.

video/x-msvideo

image/svg+xml

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Volume Hoeveel opslagruimte het bestand inneemt.

2 MB

2,61 GB
Codec

Coderings- en/of compressietype.

 • Van toepassing op tekstbestanden, audio, video, afbeeldingen…
 • Element is herhaalbaar: voor video’s moet bijvoorbeeld de audiocodec en videocodec gecapteerd worden.

MPEG-4

x264

JPEG 2000
Tekencodering

Schema voor de opslag van tekens in bits.

 • Van toepassing op tekstbestanden.

UTF-8

ASCII
Checksum

De hashwaarde van het bestand.

 • Element is herhaalbaar: er kunnen verschillende hashes bewaard worden, berekend met verschillende algoritmes. Stokkeer in elk geval de MD5-waarde. (Deze moet uiterlijk berekend worden voor de overbrenging van bestanden naar het Rijksarchief, maar je genereert ze best zo snel mogelijk na de finalisatie van een document. Hiervoor bestaan tools met een GUI, zoals DROID, of de command line kan gebruikt worden: meer info.
5df9f63916ebf8528697b629022993e8
Openbaarheid

Beperkingen op de raadpleging.

 • Element is herhaalbaar: verschillende regels omtrent de openbaarheid worden bij voorkeur als afzonderlijke elementen opgenomen.

Toegang beperkt tot betrokken partijen.

Toestemming vragen aan de Administrateur.
Vertrouwelijkheid

Niveau van vertrouwelijkheid.

Enkel deze waarden zijn mogelijk:

 • vertrouwelijk
 • geheim
 • zeer geheim
Gebruiksrechten

Intellectueel eigendomsrecht, beperkingen en voorwaarden verbonden aan het hergebruik.

 • Element is herhaalbaar: verschillende regels omtrent de gebruiksrechten worden bij voorkeur als afzonderlijke elementen opgenomen.

CC BY-NC

Enkel voor onderzoek.


We raden bovendien aan om volgende (semi-)automatisch toe te voegen metagegevens op te nemen in je systeem, om gemakkelijker vernietigingen en overbrengingen naar het Rijksarchief te kunnen plannen:

Element Toelichting Voorbeelden
Bewaartermijn: wettelijk

Te vinden in de selectielijst van je dienst of instelling:

 • Instanties met een selectielijst vinden deze hier terug.
 • Instanties zonder selectielijst vinden hier hoe ze deze samen met het Rijksarchief kunnen opstellen.

X jaar na validering

X jaar na afsluiting van het dossier

X jaar na overlijden van de betrokkene

Bewaartermijn: administratief

X jaar na verjaring

X jaar na validering

X jaar na afsluiting van het dossier

X jaar na overlijden van de betrokkene 

Bestemming

vernietiging

overbrenging en bewaring door het Rijksarchief

selectieve overbrenging en bewaring door het Rijksarchief


Elementen hoeven niet dezelfde naam te hebben. We kunnen samen bekijken welke elementen met elkaar overeenkomen of je kan ons bij de overbrenging van archieven een lijst met de ‘mapping’ bezorgen.

Hoe kan de kwaliteit van metagegevens geoptimaliseerd worden?

De tabel hierboven vraagt een minimum aan gegevens, maar door een paar vuistregels na te streven kunnen wij, jij, onderzoekers van de toekomst…

… bestanden beter behoeden tegen de tand des tijds.
… bestanden beter begrijpen.
… bestanden sneller terugvinden.
… bestanden gemakkelijker uitwisselen.

Dit kan je doen:

 • Capteer zo veel mogelijk relevante metagegevens. Op de website van de Library of Congress vind je voor elk informatietype welke metagegevens van belang zijn. Ga ook eens na over welke descriptieve gegevens je zelf graag zou beschikken om bestanden van een (afwezige) collega terug te vinden. Dit zijn wellicht ook nuttige metagegevens voor je organisatie.
 • Verfijn elementen uit de tabel met subelementen, bijvoorbeeld de duur waarvoor bepaalde gebruiksrechten van toepassing zijn.
 • Gebruik een element ‘relatie aard’ en ‘relatie identificatiecode’ om de verhoudingen tussen verschillende bestanden te documenteren.
 • Capteer metagegevens op verschillende aggregatieniveaus. Capteer ze niet enkel voor bestanden, maar ook voor de mappen waarin bestanden en submappen zich bevinden.
 • Zoek waar mogelijk relevante taxonomieën of gecontroleerde woordenlijsten om de waarden van metagegevens uit te selecteren.
 • Vermijd speciale tekens in de metagegevens, ook de bestandsnaam.

Wie is verantwoordelijk?

Je informatieverantwoordelijke bekijkt met de beheerders van je documentbeheersysteem welke metagegevens automatisch gecapteerd kunnen worden. Hij/zij ziet er ook op toe dat de metagegevens niet achtergelaten worden wanneer de bestanden uit het systeem gemigreerd wordt, bijvoorbeeld naar een gekwalificeerde dienstverlener voor elektronische archivering.

Vraag of opmerking?

Contacteer ons.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement