Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief in het kort

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Een wetenschappelijke instelling

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een federale wetenschappelijke instelling, die deel uitmaakt van de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 19 Rijksarchieven verspreid over heel het land. Voor een overzicht van onze activiteiten in het voorbije decennium kan u de jaarverslagen raadplegen.

Verwerven en bewaren

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, maar ook van privé-organisaties en particulieren – bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families, … – die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven. Het ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.

Toezicht en advies

Het Rijksarchief oefent toezicht uit op de goede bewaring van de archieven van de federale, provinciale en lokale overheid. Rijksarchivarissen voeren inspecties uit en adviseren administraties om hun archief- en informatiebeheer te verbeteren. Ze evalueren de wetenschappelijke, historische en maatschappelijke waarde van archiefreeksen en leggen in selectielijsten hun definitieve bestemming vast: vernietiging of overbrenging naar het Rijksarchief voor permanente bewaring. Overheden mogen geen documenten vernietigen zonder toelating van het Rijksarchief.

Toegankelijk maken

Het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief maakt via inventarissen en andere toegangen zoals zoekwijzers, archievenoverzichten, gidsen en institutionele studies archiefbestanden toegankelijk voor onderzoek. Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot onze hoofdopdrachten. Het Rijksarchief stelt in zijn 19 leeszalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. Rechtstreekse dienstverlening via het internet is één van de prioriteiten voor de instelling.

Lees meer
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement