Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Alle nieuwsberichten

Kleine letters  Normale letters  Grote letters
Zoekresultaten filteren
Op categorie
Op archiefbewaarplaats

Een nieuw jaar, een nieuw Fed-tWin-project! ‘DigiL4Arch’ gaat de juridische uitdagingen rond digitale archivering analyseren en beoordelen. Het doel is om het huidige juridische landschap voor de omgang met digitale (overheids)gegevens integraal in kaart te brengen en aanbevelingen te ontwikkelen voor een aanpassing van de Belgische archiefregelgeving.

15/01/2024 - Archiefbeheer - Gent

Eind december 2023 werden enkele archiefbestanden van kerkelijke archiefvormers uit de regio Aalst van het Stadsarchief Aalst naar het Rijksarchief Gent overgebracht. Concreet gaat het om het archief uit het ancien régime (tot ca. 1796) van de Sint-Maartenskerk en het Sint-Maartenskapittel, de archieven van de kerkfabrieken en parochies Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert, Moorsel, Nieuwerkerken, het archief van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal, het Sint-Katharinabegijnhof, de abdij ten Rozen en de archiefbestanden van de Aalsterse jezuïeten, karmelieten en willelmieten, samen goed voor ongeveer 19 strekkende meter archief.

21/11/2023 - Archiefbeheer - ARA

In februari 2023 lanceerde het Rijksarchief een grote enquête die peilde naar het beheer van de digitale archieven ('e-archieven') van de federale overheid. ‘SurveA 2023’ werpt voor het eerst licht op de digitale archiveringsstrategieën en -praktijken van de federale overheid, en doet dat voor bijna de volledige overheid. De kennis die de bevraging ons heeft bijgebracht zal in de komende jaren het beleid van het Rijksarchief mee richting geven en bij uitbreiding het federaal archiefbeleid in het algemeen. 

In september liep Anne Jacquemin, archivaris in het Rijksarchief Luik, drie weken stage in Parijs. Ze nam er samen met twintig andere archivarissen deel aan de internationale technische archiefstage die jaarlijks wordt georganiseerd door het Frans Instituut voor Nationaal Erfgoed. Het doel? Samenwerkingsverbanden en wederzijdse ondersteuning tussen professionals en archiefinstellingen bevorderen en versterken!

29/08/2023 - Archiefbeheer

Archiefwetenschap en gegevensbeheer zijn sectoren die de laatste jaren een hoge vlucht hebben genomen. Deze evolutie vertaalt zich in een hernieuwd opleidingsaanbod in Franstalig België. Tijd voor een overzicht, met het nieuwe academiejaar in zicht.

19/06/2023 - Archiefbeheer - ARA

De archiefproblematiek binnen Justitie is helaas een gekend fenomeen. Denk aan plaatsgebrek, ongeschikte infrastructuur, schimmelvorming… Tijdens deze legislatuur zet Justitie in nauwe samenwerking met het Rijksarchief belangrijke stappen om het tij te keren. Voorlopig orgelpunt van deze samenwerking is de publicatie van een herziene archiefselectielijst voor gerechtelijke archieven. De impact hiervan op het archiefbeheer van de hoven en rechtbanken kan moeilijk overschat worden.

14/06/2023 - Archiefbeheer - ARA

De Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) is een centrale databank waarin alle akten van de burgerlijke stand voortaan worden bewaard en beheerd. Deze centrale databank komt in de plaats van de lokale registers die voorheen per gemeente/consulaat werden bijgehouden. Met de DABS wordt de overstap gemaakt naar gestandaardiseerde, gedocumenteerde en uniforme akten.

Op 4 mei 2023 gaf het Rijksarchief aan de gemeente Gerpinnes het origineel koninklijk besluit van 1 maart 1962 terug waarmee de voormalige gemeente Villers-Poterie haar wapenschild verkreeg. Het document werd eerder verkocht op een rommelmarkt in het Antwerpse.

De databank van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap werd op 7 februari 2023 overgemaakt aan het Algemeen Rijksarchief. De informatie die ze bevat, is een waardevolle getuigenis van de inspanningen die de Belgische autoriteiten in het begin van de 21ste eeuw hebben geleverd om de slachtoffers van de Shoah te vergoeden.

20/02/2023 - Archiefbeheer - ARA

Het Rijksarchief lanceerde in februari een grote bevraging naar het digitaal archief dat ‘leeft’ bij de federale overheidsdiensten en hoe het beheerd wordt. Het doel? Archiefvormers beter kunnen adviseren door hun problemen te identificeren. En in kaart brengen wat er in de toekomst op het Rijksarchief afkomt.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement