Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Duizenden stamboekdossiers van officieren die in de 20ste eeuw dienden in het Belgisch leger raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
31/03/2023 - Onderzoek - Inventarisatie - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief

De stamboekdossiers en -registers van het personeel van het Belgisch leger vormen een indrukwekkende informatiebron. De overbrenging ervan naar het Algemeen Rijksarchief wijst op nauwere banden tussen het Rijksarchief en Defensie en op de gemeenschappelijke wil om erfgoed dat essentieel is voor de geschiedenis van ons land te bewaren.

Vanaf WO II stond de Centrale Dienst van het Stamboek in voor het beheer van de dossiers over de loopbaan van Belgische militairen. Geleidelijk aan moest de dienst een immense massa papier het hoofd bieden. Eén van de belangrijkste taken was het opstellen van stamboeksamenvattingen met de loopbaan van de militairen. Andere belangrijke opdrachten waren onder meer het bepalen van het pensioen dat werd toegekend aan krijgsgevangenen en de administratie van de voordelen die werden verleend voor statuten in verband met gewapend verzet, gevangenschap, oorlogsinvaliditeit of voor oud-strijders.

Begin jaren 2000 veranderde de Dienst van naam en werd ‘onderafdeling Notariaat’ van het DG Personeelszaken van Defensie, dat zijn archieven bewaarde in Blok 6C van het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere. In deze dossiers zitten meerdere reeksen stamboekdossiers van officieren. Het zijn deze dossiers die werden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief, waar je ze voortaan kan raadplegen.

Dossiers van officieren geboren na 1890

De dossiers van officieren geboren na de jaren 1890, van officieren van de Zeemacht, van hulpofficieren en van aalmoezeniers zijn voortaan raadpleegbaar in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief. Daarnaast zijn er nog meerdere reeksen stamboekregisters van officieren met voor elk van hen een volledig overzicht van de loopbaan: bevorderingen, sancties, affectaties, eretekens, enz.  

De dossiers en registers zijn gerangschikt per stamboeknummer van de officier. Indien je het archief wil raadplegen maar het stamboeknummer niet kent, kan je dit terugvinden in de alfabetiche fiches van de Dienst van het Stamboek, voorafgegaan door de O van ‘Officier’. Dit bestand van meer dan 2 miljoen steekkaarten gaat over alle personeelsleden van het Belgisch leger. Er is een digitale toegang op dit bestand in alle leeszalen van het Rijksarchief.  

Hieronder vind je de links naar de 5 dossierreeksen en de 3 reeksen stamboekregisters die tot dusver beschikbaar zijn, met alle randinformatie. Je kan ze ook terugvinden via onze zoekrobot (trefwoord “stamboek”).     

Dossiers van soldaten en onderofficieren geboren na 1890

Momenteel worden de dossiers van soldaten en onderofficieren geboren na 1890 overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier. Deze bestanden zullen geleidelijk aan raadpleegbaar worden vanaf januari-februari 2024, zodra de eerste fase van deze enorme verhuisoperatie is afgerond.

Dossiers van officieren, onderofficieren en soldaten geboren vóór 1890

De oudste dossiers van officieren (vóór nr. 15574) blijven bewaard in het Documentatiecentrum van het Legermuseum (War Heritage Institute), samen met de dossiers van soldaten en onderofficieren geboren tussen 1845 en 1888.

Leestip

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement