Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Gestemd! Het archief van de Diensten ‘Verkiezingen’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/10/2022 - Onderzoek - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Ongeveer 11 strekkende meter archief over de wetgevende, gewestelijke, provinciale, gemeentelijke en Europese verkiezingen is in het Algemeen Rijksarchief ontsloten voor onderzoek. Je vindt er onder meer de resultaten in terug van de verkiezingen sinds 1858 voor deze verschillende beleidsniveaus. Een mooie aanvulling op de vele verkiezingsarchieven uit onze collecties die al raadpleegbaar zijn.

Vanaf zijn oprichting stond het Ministerie van Binnenlandse Zaken in voor de organisatie van en het toezicht op de verkiezingen. Het bleef de hoofdorganisator van alle stembusgangen tot in 2001, toen de bevoegdheid over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen werd overgeheveld naar de gewesten. Ondanks deze wijziging blijft de FOD Binnenlandse Zaken tot op vandaag de belangrijkste schakel in de organisatie van voornamelijk de wetgevende en Europese verkiezingen.

Intussen – bijna 200 jaar lang – hebben de diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die verantwoordelijk zijn voor de verkiezingen een grote hoeveelheid archief gevormd. Een laatste gedeelte hiervan, in 2020 overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief, is inmiddels ook geïnventariseerd. Het bestand in kwestie geeft voor heel het land een overzicht van de verkiezingsresultaten op de verschillende beleidsniveaus: verkiezingen voor de twee parlementaire vergaderingen van België – Senaat en Kamer van Volksvertegenwoordigers –, gewestverkiezingen, provincieraadsverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen.  

In enkele honderden tabellen en verslagen wordt zo heel de geschiedenis weergegeven van de verkiezingen in ons land vanaf het midden van de 19de eeuw. Het archief schetst daarnaast de talrijke wijzigingen die ons kiesstelsel onderging, van een elitair kiessysteem tot het algemeen stemrecht dat we vandaag kennen. Het archief geeft ook de grote politieke stromingen weer die nationaal en lokaal hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van ons land.

Het archief is vrij raadpleegbaar in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief.  

De inventaris

De inventaris (137 blz.) kan zowel online worden geraadpleegd via onze zoekrobot als worden gedownload als pdf via onze webshop. Beide opties zijn gratis. De inventaris wordt enkel in elektronische vorm uitgegeven, niet in papieren versie.

JACQUEMIN Madeleine, Inventaire des archives du SPF Intérieur. Direction des Élections. Versement 2020 (1830-2009), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 692, publicatie nr. 6283, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2022.

​Ontdek ook andere publicaties van het Rijksarchief.

Ander verkiezingsarchief

Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement