Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Raadpleging registers Burgerlijke Stand: stand van zaken

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/11/2020 - Divers

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de recente wetswijziging m.b.t. de raadpleging van de registers van de Burgerlijke Stand (wet van 21 december 2018). Er is een Koninklijk Besluit in voorbereiding dat uitvoering geeft aan de bepalingen in verband met (1) afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand (art. 29) en (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden (art. 79). Het gaat zowel om de openbare als de niet-openbare akten. De FOD Justitie laat ons weten dat – in afwachting van dit KB – de huwelijksakten van 75 jaar oud en de overlijdensakten van 50 jaar oud kunnen geraadpleegd worden onder dezelfde voorwaarden als die voor de raadpleging van de akten ouder dan 100 jaar. Voor het Rijksarchief verandert er in de praktijk momenteel niets.

De overdracht van de papieren registers van de Burgerlijke Stand (ca. 15 strekkende kilometer, deels in slechte materiële staat) uit de rechtbanken van eerste aanleg is een bijzonder omslachtige operatie. Vorig jaar werd hiermee van start gegaan, maar het is een werk van lange adem.

Enkele rechtbanken hebben de voorbije maanden al registers overgedragen voor de periode 1919-1969. De opstart van drie nieuwe scanateliers in Beveren, Leuven en Mons, specifiek voor de Burgerlijke Stand, heeft ten gevolge van de COVID-crisis vertraging opgelopen. We focussen momenteel op de ontwikkeling van een nieuwe online genealogische zoekomgeving. Daarnaast wordt het bestaande digitale aanbod bij de gemeenten in kaart gebracht, zodat we bij de digitalisering van de Burgerlijke Stand prioriteit kunnen geven aan die steden en gemeenten die zelf nog geen digitaal aanbod hebben. Wordt vervolgd.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement