Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van de notarissen Urbin-Choffray (Houffalize) en Dayeneux (Durbuy) ontsloten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/03/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Saint-Hubert - Rijksarchief te Aarlen

Notarisarchief van Louis Calixte Urbin-Choffray

Het archief (1850-1876) van notaris Louis Calixte Urbin-Choffray uit Houffalize kan voortaan worden geraadpleegd in het Rijksarchief te Saint-Hubert. Het archief werd in 2011 overgebracht door zijn rechtsopvolger notaris Vincent Stasser uit Gouvy. Het overgedragen archief bestaat enkel uit “minuten”, nl. de originele authentieke akten van de notaris.

De repertoria van notaris Urbin-Choffray (overzichtslijsten met de akten die door de notaris werden verleden) zijn klaarblijkelijk verloren gegaan. Gelukkig bewaart het Rijksarchief te Saint-Hubert de kopieën van de repertoria die werden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Marche-en-Famenne.

Naast notaris was Louis Calixte Urbin-Choffray ook gemeenteraadslid, meerdere malen burgemeester, provincieraadslid (1848-1879) en plaatsvervangend rechter bij het vredegerecht van Houffalize (1854 à 1877). Zijn zoon Louis Joseph Isidore nam in 1876 het notariaat over.

Notarisarchief van Henri Louis Joseph Dayeneux

De repertoria en minuten van notaris Henri Louis Joseph Dayeneux, vanaf 1872 actief in Durbuy, zijn eveneens ontsloten voor onderzoek. Notaris Dayeneux nam op amper veertigjarige leeftijd in 1884 ontslag en overleed twee maanden later, in april 1886. Hij werd opgevolgd door notaris Louis Joseph Léopold Lebrun uit Bastenaken. Het archief van notaris Dayeneux bestaat uit repertoria en minuten m.b.t. de periode 1873 - 1884, alfabetische lijsten met akten en de minuten van de notarisakten.

De inventarissen

De inventarissen zijn enkel verkrijgbaar in digitale versie (via de webshop).

SCHOLTES Thierry (i.s.m.) GILQUIN Guy, BAUVIR Bernadette en IWANYK Michaël, Inventaire des archives notariales du notaire Louis Calixte Urbin-Choffray, notaire de résidence à Houffalize (1850-1876), reeks Inventarissen Rijksarchief te Saint-Hubert nr. 12, publ. nr. 5575, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016. Gratis beschikbaar.

SCHOLTES Thierry (i.s.m.) GALAND Berthe, GUILLAUME Roland et IWANYK Michaël, Inventaire des répertoires et minutes du notaire Henri Louis Joseph Dayeneux, notaire de résidence à Durbuy (1872-1883), reeks Inventarissen Rijksarchief te Saint-Hubert nr. 11, publ. nr. 5565, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016. Gratis beschikbaar.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement