Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Joke Verfaillie

Rijksarchief te Gent – Archivaris

Contact

Bagattenstraat 43
9000 GENT
Tel : 09/265.76.70

Taken

- Archiefdomeinen: gewestelijke, regionale en lokale overheidsinstellingen van het graafschap Vlaanderen (vnl. Raad en Staten van Vlaanderen, kasselrijen, intermediaire niveaus, schepenbanken, leen- en laathoven, dorpsbesturen, heerlijkheden), overheidsinstellingen op gemeentelijk niveau (vnl. gemeenten, OCMW's, lokale politie), polders en wateringen, kerkelijke instellingen op parochiaal niveau (vnl. kerkfabrieken en parochies), verenigingen (m.u.v. beroeps- en economisch gerelateerde organisaties) en scholen, families en personen, ancien-régimeverzamelingen.

De archivarissen van het Rijksarchief te Gent zijn in hun respectieve domeinen verantwoordelijk voor het totaalpakket van toezicht, overdrachten, ontsluiting, conservatie en restauratie, digitalisering, dienstverlening, valorisatie, vrijwilligers- en stageprojecten.

- Verantwoordelijke voor het archiefbeheersysteem (SAM), retroconversie van de toegangen en aanwinstregistratie.

- Waarnemend diensthoofd Rijksarchief te Gent.

Netwerk

Onbezoldigd gastprofessor Universiteit Gent, vakgroep Geschiedenis, in het kader van het praktijktraject archivistiek, 3e bachelor. Docent 'Inleiding tot de archivistiek' en 'Archivistiek: stage'.

Expertisedomein

 • Ancien Régimearchief
 • Archiefwetenschap
 • Collectiebeheer
 • Digitalisering
 • Magazijnbeheer
 • Toezicht en Advies

Publicaties

 • BUNTINX W., AUGUSTYN B., CEÛPPENS L. en VERFAILLIE J., Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Gent, Brussel, 2008, 3 dln.

 • DELAHAYE V., DEMEULENAERE F., KUSTERS E., VAN EESSEN A., VERFAILLIE J. en VLAEMINCK T., De Vlaeminck en de Zeeuw: 30.000 mensen overzee, in PARMENTIER J. (red.), Uitgevaren voor de Kamer Zeeland, Zutphen, 2006, p. 47-87.

 • VERFAILLIE J. en LAMBRECHT T., Een nieuw onderkomen voor de archieven en de bezoekers van het Rijksarchief te Gent / Les Archives de l'Etat à Gand ont leur nouveau dépôt, in Science Connection, 2015, 47, p. 22-25.

 • VERFAILLIE J. m.m.v. DUMALIN N., Inventaris van het archief van de heer en de schepenbank van Waterdijk en van polders te Waterdijk ((1501) 1504-1797 (1802)) (Rijksarchief te Gent, inventaris127), Brussel, 2017.

 • VERFAILLIE J., "Au Coeur de la Cour". De griffie en de griffiers van de Raad van Vlaanderen, een bijdrage tot de geschiedenis van instellingen, ambtenaren en archiefvorming tijdens het ancien régime (1386-1795) (Historische Monografieën Vlaanderen 3), Gent, 2017.

 • VERFAILLIE J., De Gentse Heins(ius)? Waarheid en fictie over Heyns, een (a)typische griffier van de Raad van Vlaanderen, in Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2013, LXVII, p. 69-99.

 • VERFAILLIE J., Ervaringsdeskundigen of rechtsgeleerden? Het competentieprofiel van de griffiers van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), in Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 2015, XVII, 1, p. 48-78.

 • VERFAILLIE J., Het archief van de Raad van Vlaanderen (1386-1795): gids voor de gebruiker (Gidsen 86), Brussel, 2014.

 • VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbanken van het Land van Gavere (1535-1810) (Rijksarchief te Gent, inventaris 111), Brussel, 2013.

 • VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de kerkfabriek en parochie Sint-Amandus te Denderleeuw (1571-1875) (Rijksarchief te Gent, inventaris 118), Brussel, 2016.

Projecten

 • LORD. Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th - 18th C., Rijksarchief te Gent / Universiteit Gent, Belspo Brain-be 2.0 project, 2020-2024.

 • Opsporing en ontsluiting Oost-Vlaamse kerkarchieven, Rijksarchief te Gent / Bisdom Gent, 2005-2020.

 • Restauratie, digitalisering, ontsluiting en valorisatie van de oorkondenschat van de Graven van Vlaanderen (1086-1559), bewaard in het Rijksarchief te Gent: eerherstel voor het politiek-administratieve geheugen van het oude Graafschap Vlaanderen, Fonds Baillet-Latour, 2018-2025.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement