Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Who's who?

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Eddy Put

Rijksarchief te Leuven

Contact

Vaartstraat 24
3000 LEUVEN
Tel : 016 21 49 51

Bio

Eddy Put (1959) promoveerde in 1987 aan de KULeuven tot doctor in de geschiedenis met een proefschrift over het lager onderwijs in Brabant in de 17de en de 18de eeuw. Sinds 1989 is hij verbonden aan het Rijksarchief. Hij werkte achtereenvolgens in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (1989-2001), waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de inventarisatie van het kernarchief van de Raad van Brabant, en in Rijksarchief Leuven (2001-2019), waar hij diensthoofd was tussen 2013 en 2019. Sinds 1 juli 2014 is hij waarnemend departementshoofd van de Vlaamse Rijksarchieven. Daarnaast is hij deeltijds verbonden aan de KU Leuven, waar hij archivistiek doceert. Hij is ook titularis van het vak 'Archivistiek: theorie en methodologie' in de interuniversitaire manama 'Archivistiek' (VUB).

Taken

Waarnemend departementshoofd van de Vlaamse Rijksarchieven

Netwerk

Lid van de redactie van Pro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden

Lid van de redactie van Maaslandse Monografieën

Lid van de algemene vergadering van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

Lid van de raad van bestuur van Encyclopédie Bénédictine

Lid van het Comité Rechtsgeschiedenis (Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.)

Publicaties

 • HARLINE C. en PUT E., A Bishop's Tale. Mathias Hovius among his Flock in Seventeenth-Century Flanders, Londen-New Haven, Yale University Press, 2000.

 • PUT E. en PEERSMAN C., Inventaris van het archief van de Sint-Cornelius- en Sint-Cyprianusabdij te Ninove (1092- 1796 (1812) (Rijksarchief te Beveren, Inventarissen, 161). Brussel, 2008.

 • PUT E. en ROEGIERS J. (eds.), L'archidiocèse de Malines-Bruxelles, 450 ans d'histoire, dl. 1, Antwerpen, 2009.

 • PUT E. en VANCOPPENOLLE C. (eds.), Archiefambacht tussen geschiedenisbedrijf en erfgoedwinkel: een balans bij het afscheid van vijf rijksarchivarissen, Brussel 2013.

 • PUT E., Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Dl. 1: Archief van de griffies; Dl. 2: Archief van de secretariaten (Rijksarchief Brussels hoofdstedelijk gewest. Inventarissen, 18 en 19), Brussel, 2001. 

 • PUT E., Justice pénale et pouvoir disciplinaire, Les évêques et le privilège du for dans les Pays-Bas méridionaux, la principauté de Liège et l’Angleterre, in DURAND B. (ed.), Justice pénale et droit des clercs en Europe, XVIe-XVIIIe siècles, Rijsel, 2005, p. 101-112.

 • PUT E., De cleijne schoolen, het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen katholieke reformatie en Verlichting (Symbolae Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis, Series B, 7),Leuven, 1990.

 • PUT E., Stoet van grote en kleine levens. De Leuvense ommegang in 1594, Amsterdam, AUP, 2018.

 • PUT E., Onrust in de zielzorg, J.T.J. Wellens, bisschop van Antwerpen en zijn pastoraal beleid (1776-1784)(Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, 107). Brussel, 1983.

 • VANHOUTTE J. en VAN DER EYCKEN J., Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw), Repertorium en archiefgids, PUT E. en D'HOKER M. (eds.), Brussel, 2007.

Projecten

  • BRAIN-pioniersproject TEMAS (Thesaurus of Early Modern Archival Sources) BELSPO, BR/165/PI/TEMAS/ (2017-2019) Promotor Rijksarchief (co-promotor KU Leuven: Erik Aerts)
  • BRAIN-project PARDONS - Topographies of Pardon Tales: Contextual Mapping of Pardon Letters in the Southern Low Countries, 15th-17th c.(2021-2025) Coördinator; andere promotoren: Hans Cools (KU Leuven), Xavier Rousseaux (UCLouvain), Violet Soen (KU Leuven)
  • DigitGLAM (Digital transformation and curation in GLAM: valorisation of digital humanities research) (IOF-project KU Leuven, Co-promotor, 2022-2024)
  • Doctoraatsproject An Verscuren, The Great Council of Malines in the 18th century BELSPO, 2 POL SC WI 59 (2008-2011) Promotor KU Leuven (promotor Rijksarchief: Michel Oosterbosch) Werd verdedigd op 1 juli 2013; uitgegeven: VERSCUREN A., The Great Council of Malines in the 18th century: An Aging Court in a Changing World? (Studies in the History of Law and Justice, deel 3), Springer, 2015.
  • Doctoraatsproject Joke Verfaillie “Au Cœur de la Cour”, Een analyse van het personeel en de werking van de griffie van de Raad van Vlaanderen, 15de-18de eeuw BELSPO, ref. 2 POL SC WI 51 (2007-2011) Promotor Rijksarchief (promotoren UGent: René Vermeir en Georges Martyn) Werd verdedigd aan de UGent op 4 juli 2014 en werd in 2017 uitgegeven in de reeks Historische Monografieën Vlaanderen (deel 3).
  • Doctoraatsproject Tom Bervoets (Kerkelijke litigiositeit voor de Raad van Brabant in de 18de eeuw, BELSPO, ref. 2 POL SCMO 89). De promotie vond plaats op 10 september 2019.
  • Erasmus + project Perspektiven beruflicher Fortbildung von Archivarinnen und Archivaren im 21. Jahrhundert Projektnr. 2014-1-DE02-KA202-001081) (2014-2016) (2014-2016) Promotor Rijksarchief; andere partners: Archives Nationales Luxembourg, Regionaal Historisch Centrum Maastricht, LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum Brauweiler, Landesarchiv Saarland
  • Latijnse scholen in de zuidelijke Nederlanden Max Wildiersfonds (FWO) (2001-2005) Promotor Rijksarchief (co-promotor KU Leuven: Marc D'hoker)
  • Trekker van het erkenningsdossier UNESCO-Memory of the World voor het archief van de oude universiteit Leuven (erkenning op 18 juni 2013)
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement