Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Notarissen

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Ouder dan 100 jaar: Vrij raadpleegbaar.

Jonger dan 100 jaar: De akten van een notaris zijn vrij toegankelijk voor de bewaargevende notaris, diens rechtsopvolger of een gemachtigd personeelslid van het notariskantoor. Alle anderen kunnen de akten van een notaris raadplegen als ze een schriftelijke verklaring van een notaris (hoeft niet noodzakelijk de voormalige houder van de minuten of zijn opvolger te zijn) kunnen voorleggen waarin wordt geattesteerd dat de betrokkene de onmiddellijk belanghebbende persoon, een erfgenaam of rechtsverkrijgende is voor de in de toelating opgegeven akte.

Opmerking: Enkel de akte(n) die in de toestemming worden opgesomd, mogen worden ingezien.

Wettelijk kader
- art. 62 wet tot regeling van het notarisambt van 25 ventôse jaar XI

Meer info
- Richtlijnen en aanbevelingen voor de bewaargeving, inzage en reproductie van notariële minuten en repertoria

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement