Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Waalse Erfgoeddagen: de geschiedenis van de abdij van La Ramée

Texte petit  Texte normal  Texte grand
Van 10/09/2016 tot 11/09/2016Abdij van La Ramée: rue de l'Abbaye 19, 1370 Geldenaken (Jauchelette)Tarieven: Gratis toegangContact : archives.louvain-la-neuve@arch.be - 010 23 00 90

Naar aanleiding van de Waalse Erfgoeddagen organiseert het Rijksarchief een tentoonstelling over de 800 jaar oude geschiedenis van de abdij van La Ramée (nabij Geldenaken). De tentoonstelling loopt in de abdij zelf, waar trouwens de aftrap wordt gegeven van het Erfgoedweekend. Het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve bewaart meer dan 1.220 oorkonden van deze cisterciënzerabdij, waaronder talrijke originele akten die vaak nog een ongeschonden zegel dragen.  

Exact 800 jaar geleden, in 1216, vestigde een groep religieuzen zich in Jauchelette op een terrein dat hen was geschonken door de heer van Jauche, die er volgens de overlevering de naam Ramée of Ramey aan had gegeven. Da abdij van La Ramée, waar de kloosterzusters leefden volgens de orde van de Cisterciënzers, groeide uit tot een van de belangrijkste gemeenschappen van vrouwelijke religieuzen in Brabant.

De abdij van La Ramée kende een rijke en bewogen geschiedenis. Vele van de zusters die in de 13de eeuw zalig werden verklaard, hadden mystieke ervaringen gehad. In de 16de eeuw onderging de abdij monastieke hervormingen en in de 17de eeuw kregen de zusters te kampen met allerhande problemen. In 1706, tijdens de slag bij Ramillies, installeerde de Engelse generaal Malborough zijn veldhospitaal in de abdij. Aan het einde van de 18de eeuw werd de abdij ontbonden en in de jaren 1990-2000 werd overgegaan tot de restauratie van de gebouwen.

Van de woningen die destijds door de slotzusters werden bewoond, blijven vandaag alleen het gastenverblijf en het prelatuurgebouw over. Tot in 1990 werd de hoeve voor landbouwdoeleinden gebruikt, tot ze werd gekocht door een privépersoon. De hoeve en de schuur werden in 1980 geklasseerd en maken sinds 2002 deel uit van het Waals uitzonderlijk erfgoed.

De tentoonstelling

Naar aanleiding van de Waalse Erfgoeddagen organiseert het Rijksarchief een tentoonstelling over de 800 jaar oude geschiedenis van de abdij van La Ramée. De tentoonstelling loopt in de oude abdij zelf (rue de l'Abbaye 19, 1370 Jauchelette), die uitzonderlijk de deuren opent tijdens het weekend van de Erfgoeddagen in Wallonië, op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016, van 10u tot 18u.

De publicatie

Onder leiding van Marie Van Eeckenrode, archivaris bij het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve, en met de medewerking van Sébastien de Valeriola (UCL), verschijnt naast de tentoonstelling ook een boek waarin het archief van de abdij van La Ramée wordt voorgesteld. In deze publicatie komt de vestiging van de religieuze gemeenschap in Jauchelette aan bod, de levensomstandigheden van de zusters, de goederen van de abdij, de zegels van de abdij en de abdissen, enz.

De publicatie (120 bladzijden, rijk geïllustreerd) is te koop voor 10,00:

VAN EECKENRODE Marie (onder leiding van), met medewerking van Sébastien de Valeriola, Il lui donna le nom de Ramey. L’abbaye de La Ramée à travers ses archives (1216-2016), IPW, 2016.

Het archief van de abdij van La Ramée: 800 jaar geschiedenis

Ondanks de oorlogen en verwoestingen die de abdij van La Ramée in haar geschiedenis heeft doorgemaakt, zijn heel wat van haar middeleeuwse en vroegmoderne documenten bewaard gebleven. Dit archief, dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve, werpt een licht op belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de religieuze gemeenschap en op de gewoonten en levensomstandigheden van de slotzusters.

De documenten in het charterboek van de abdij zijn opvallend talrijk en goed bewaard. Meer dan 1.200 charters hebben de tand des tijds doorstaan, waarvan ongeveer een derde dateert uit de Middeleeuwen. Vaak gaat het om originele akten, waarvan de zegels nagenoeg intact zijn. De auteurs van deze documenten zijn van zeer divers pluimage: plaatselijke heren en geestelijken, acht pausen, talrijke religieuze hoogwaardigheidsbekleders, drie hertogen van Brabant, enz. Het historisch belang van de charters overstijgt ruimschoots de geschiedenis van de abdij.

De vele documenten uit de moderne tijd gaan onder andere over het bestuur van de abdij en haar domeinen, privilegies en vrijstellingen die aan de congregatie werden verleend, eigendomsakten, verslagen van processen naar aanleiding van conflicten over materiële zaken, enz. Andere archiefstukken zijn bijvoorbeeld patentbrieven van abdissen, onderzoeksverslagen bij hun verkiezing, testamenten van kloosterzusters, dossiers over de intrede in het klooster, zes plattegronden uit de tweede helft van de 18de eeuw, enz.

Alle documenten getuigen van een abdij in evolutie, waar men hard werkte en open stond voor de buitenwereld.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement