Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het pleit is in den zak!

Procesdossiers uit het ancien regime en hun perspectieven voor historisch onderzoek

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/03/2013Algemeen Rijksarchief
Ruisbroekstraat 8 - 1000 Brussel

8u30 - 17u00

Tarieven: Gratis toegangContact : laetizia.puccio@arch.be - 02 513 76 80

Met bijna 100 deelnemers mag de studiedag die op 11 maart 2013 doorging in het Algemeen Rijksarchief een echt succes genoemd worden! Tijdens de ‘call for papers’ bleek trouwens al snel dat het onderwerp ‘Procesdossiers uit het ancien régime’ geestdriftig werd onthaald door de onderzoekers. Onder de auteurs van de 18 geselecteerde lezingen waren archivarissen, historici, juristen en ook een advocate, afkomstig uit België, Nederland en Frankrijk. Deze diversiteit betekende zeker een verrijking voor de debatten die tijdens de studiedag werden gevoerd.

Het gerechtelijk archief werd vanuit verschillende invalshoeken benaderd.
De studiedag ging van start met een rondetafelgesprek, waarop verschillende Belgische en Nederlandse projecten werden voorgesteld. Een mooie gelegenheid om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen en de methodologische aanpak bij het werken met deze bronnen te vergelijken.
Via de procesdossiers werd de link gelegd tussen archieven en macht en werd gedebatteerd over belangrijke thema’s zoals de toegankelijkheid van het gerechtelijk apparaat en het rechtsmonopolie. Waar inzake strafrecht de procesdossiers getuigen van de werking van de overheidsinstellingen, weerspiegelen ze via de burgerlijke zaken ook de samenleving in haar geheel.
Ook de efficiëntie van justitie werd onder de loep genomen: hoe snel of hoe corrupt was justitie en kunnen verschillen worden vastgesteld naargelang van plaats en tijd? Vanuit een totaal nieuwe benadering werd ook de vraag gesteld of de documenten die werden opgesteld volgens een bepaald taalkundig stramien ook kunnen gebruikt worden voor onderzoek naar de mondelinge overlevering.
Andere uiteenzettingen besteedden aandacht aan de procesdossiers als bron voor historisch onderzoek stricto sensu. In het domein van de sociaal-economische geschiedenis werden ze gebruikt om de rol van de vrouw in de Antwerpse textielhandel in de 17de eeuw te onderzoeken, of nog het leven van de prostituees in het 18de-eeuwse Brugge. Een aantal case studies maakten duidelijk dat deze bronnen ook voor de sociale geschiedenis van primordiaal belang zijn.

Zoals algemeen rijksarchivaris Karel Velle benadrukte in zijn openingsrede, werden procesdossiers lange tijd verwaarloosd door archivarissen en moet een grote achterstand inzake ontsluiting worden weggewerkt. Wat deze geslaagde studiedag in alle geval aantoont, is dat de belangstelling bij historici groot is en de procesdossiers van het ancien régime een gegeerd studieobject vormen.

Te downloaden
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement