Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Dialecten in lokaal historisch onderzoek

Vlaams-Brabantse stemmen uit het verleden

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/06/2017Villerscollege (Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven), Vaartstraat 24, 3000 Leuven Tarieven: Gratis toegangContact : erfgoed@vlaamsbrabant.be - 016 26 76 77

Tijdens deze voorjaarslezing richten het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en het Rijksarchief te Leuven hun blik op dialecten. De voortdurende ontwikkelingen in geografisch bepaalde taalvariëteiten vormen een uitzonderlijk rijk veld dat vele heemkundigen en erfgoedzorgers boeit. De oraal overgeleverde taalsystemen, met eigen klanken, woorden en taalhandelingen, zijn immers niet enkel bronnen die nuttig zijn voor historisch taalkundig en naamkundig onderzoek. Ze zijn ook toegangspoorten tot fragmenten en aspecten van de lokale volkscultuur, die hun volle betekenis krijgen binnen een tijds- en plaatsgebonden gebruikscontext. Op deze voorjaarslezing laten taalkundigen, heemkundigen en erfgoedzorgers je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie van dialecten en met diverse vormen om dit immaterieel erfgoedmateriaal te verzamelen, te verwerken en te delen met het publiek. Een kleine expositie brengt je visueel en auditief in contact met dialectstemmen uit het verleden.

Programma

 • 10.00 uur: Onthaal met koffie/thee
 • 10.15 uur: Welkomstwoord en toelichting collecties Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven
                    Nicolas Mazeure (Documentatiecentrum) en Eddy Put (Rijksarchief)
 • 10.30 uur: Theorie en praktijk van de dialectologie en zijn verhouding tot erfgoed 
                   
  Jacques Van Keymeulen (UGent)
 • 11.30 uur: Toelichting project ‘Vlaams-Brabantse stemmen uit het verleden’:
                    inhoudelijke ontsluiting Vlaams-Brabantse dialectopnames uit de jaren 1960-1970
   
                    Pauline Van Daele (UGent)
 • 12.15 uur: Broodjeslunch, met inzage van publicaties uit de collectie van het Documentatiecentrum
                    m.b.t. het thema en bezoek aan de opstelling ‘Vlaams-Brabantse stemmen uit het verleden’
 • 13.30 uur: Publiekswerking en -participatie voor het in stand houden van dialecten 
                    Flory Vloebergs (Academie van het Leivens Dialekt) en Geert Dehaes (be.brusseleir)
 • 14.00 uur: Leven als God in Blanden, mentaliteitsgeschiedenis van een Vlaams-Brabantse taalgrensgemeente
                    met een woordenboek van het Blandens dialect. Pleidooi voor een contextuele dialectologie 
                 
   Jean Binon (Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee) 
 • 14.30 uur: Opzet en ontstaan van de 'Praktische grammatica van het Hoegaards'
                   Christian Hennuy 

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Gelieve je in te schrijven vóór maandag 29 mei 2017 via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be.
Deze voorjaarslezing is een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant en het Rijksarchief te Leuven, in samenwerking met Variaties vzw, koepelvereniging voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement