Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief strijdt mee tegen het water

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/07/2021 - Archiefbeheer - Restauratie - Divers

Hoewel de archiefbewaarplaatsen van het Rijksarchief gelukkig volledig gespaard bleven, trof de watersnood heel wat elders bewaarde archieven. Het Rijksarchief heeft tot taak toezicht te houden op de archieven van overheidsdiensten. Deze opdracht bestaat onder meer uit het geven van aanbevelingen inzake conservatie en restauratie, met inbegrip van maatregelen die moeten worden genomen in geval van waterschade. Het Rijksarchief is al sinds 14 juli intens bezig met de opvolging van deze taak.

 

Op het terrein

Het Rijksarchief is sinds 16 juli aanwezig op de plaats van de overstromingen. In Eupen namen onze archivarissen deel aan de noodredding van de archieven van de Duitstalige Gemeenschap. Sommige van de getroffen gebieden waren verscheidene dagen moeilijk toegankelijk. Zo stonden in Verviers, Limbourg en Wanze depotruimtes vol archieven meer dan 72 uur onder water. Ook in de rechtbanken zijn er, met de steun van de Regie der Gebouwen, reddingsoperaties aan de gang.

Onze archivarissen selecteren ter plaatse welke archieven best vernietigd worden, en welke gerestaureerd moeten worden in functie van de continuïteit van de dienstverlening. We geven ook advies over wie te contacteren om de aantasting van de documenten een halt toe te roepen en nadien in te zetten op restauratie. In sommige gevallen kunnen we helpen de documenten te drogen, wanneer de waterschade recent (ongeveer 36 uur) of beperkt is.

Op 15 juli werden reeds contacten gelegd met verstrekkers van diensten op het gebied van bevriezing, rampenbeheersing en restauratie. Op 19 juli werd contact opgenomen met de gemeenten, de OCMW's, de federatie van notarissen, de diensten van de gouverneurs en de provinciale solidariteitscellen, alsook met de verantwoordelijken voor de infrastructuur van de FOD’s Financiën en Justitie, de twee FOD’s die de grootste hoeveelheden archieven produceren en bewaren.

Een algemene vaststelling

De schade is aanzienlijk en honderden kubieke meters archief zijn overstroomd, weggespoeld door de buiten hun oevers tredende rivieren, of modderig en gedestructureerd achtergebleven. Voor sommige archieven kan alleen maar worden vastgesteld dat ze totaal verloren zijn.

We zijn op zoek naar

Wij zijn nog op zoek naar bedrijven die vrieskamers van -20° kunnen verhuren, evenals naar bedrijven die op grote schaal kunnen vriesdrogen. Bevriezing beperkt de afbraak van het papier en de ontwikkeling van schimmels. Bij vriesdrogen wordt het water in gasvorm uit bevroren documenten verwijderd. Suggesties zijn heel welkom via het Rijksarchief Luik.

Contacteer ons

Voor algemene vragen over de waterschade aan archieven kan je eveneens terecht bij het Rijksarchief Luik. Met een concreet verzoek om hulp/tussenkomst neem je best contact op met het Rijksarchief van het rechtsgebied in kwestie.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement