Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Informatiebeheersplan ‘Verkiezingen’ beschikbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/05/2019 - Archiefbeheer - Algemeen Rijksarchief

Op zondag 26 mei 2019 vinden Europese, federale en regionale verkiezingen plaats. De organisatie van deze verkiezingen is in handen van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze administratie werkt binnen het wettelijk kader besluiten, omzendbrieven en aanbevelingen uit om ervoor te zorgen dat de verkiezingen vlot, transparant en democratisch verlopen. De voorbije maanden werkte een gemengde werkgroep met vertegenwoordigers van ADIB, van de Dienst Documentatie en Archief van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Rijksarchief een informatiebeheersplan uit om de doorstroming van documenten tussen de verkiezingsorganen – stembureaus, stemopnemingsbureaus, kantonhoofdbureaus en hoofdbureaus – te optimaliseren. Dit informatiebeheersplan is nu beschikbaar, in drie talen.

Een deel van de documenten die tijdens de kiesverrichtingen worden gecreëerd, dient te worden doorgegeven van het laagste niveau van de verkiezingsorganisatie naar de hogere echelons, om uiteindelijk overgemaakt te worden aan de griffiers van de parlementen, ten behoeve van het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen leden en opvolgers en van de geldigverklaring van de verkiezingen. De meeste van deze stukken worden vervolgens door de archieven van de assemblees bewaard als blijvende getuigen van het democratisch proces en als belangrijke bron voor historisch-politicologisch onderzoek. Andere bescheiden hebben slechts een tijdelijk belang en worden niet doorgeschoven naar de (kanton)hoofdbureaus. De geldige stembiljetten bijvoorbeeld. Deze worden door de stemopnemingsbureaus overgemaakt aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of aan de griffie van het vredegerecht, die ze 6 maanden na de beslissing over de geldigheid van de verkiezingen mogen vernietigen. Betwiste stembiljetten daarentegen, dienen wel overgedragen te worden aan het kieskringhoofdbureau A of B, of aan het provinciehoofdbureau – afhankelijk van de verkiezing – en vervolgens aan de griffier van het betrokken parlement (definitieve bestemming: vernietiging na de volgende verkiezing). Het informatiebeheersplan maakt het mogelijk om documenten te volgen op hun weg doorheen de instellingen tot aan hun ‘eindstation’ waar de definitieve bestemming (vernietiging of permanente bewaring) wordt vermeld.

De werkgroep hoopt dat het document een nuttig werkinstrument zal zijn voor de medewerkers van de verkiezingsorganen en van de archiefdiensten van de diverse assemblees. Na de verkiezingen zal het grondig geëvalueerd worden. Opmerkingen of suggesties zijn dan ook van harte welkom.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement