Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Algemeen Rijksarchief verwerft 60 meter ‘nieuw’ overheidsarchief uit het ancien régime-archief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/05/2018 - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief

De FOD Buitenlandse Zaken heeft zijn 'Heraldisch Fonds' overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Het gaat om een van de laatste overheidsarchieven uit het ancien régime die nog niet waren overgebracht naar het Rijksarchief, aangezien het bestand nog administratief nut had.  

Het archief bestaat uit authentieke bewijsstukken van de Heraldische Kamer en van het college van experten (de herauten) inzake adelstand en heraldiek. De registers die verband houden met de bevoegdheden die ze zowel bij geschillen als daarbuiten uitoefenden, vormen een concreet voorbeeld van de stukken die je in dit bestand terug kan vinden. Ook attesten i.v.m. adelstand, wapenschilden, burgerlijke stand, enz. en resultaten van opzoekingen die in deze context werden gedaan, zijn in het bestand terug te vinden.

   

Het archiefbestand, dat dateert uit de 18e eeuw, werd overgemaakt aan de rechtsopvolger, de Raad voor Heraldiek (vandaag de Raad van Adel bij de FOD Buitenlandse Zaken). Deze Raad moe(s)t enerzijds controleren of de rechten op erkenning van oude adel die door vele families werden geclaimd vanaf het Nederlands bewind, legitiem waren. Anderzijds moest de Raad voor het Koninkrijk België een jurisprudentie uitbouwen inzake adelstand, die overigens nog altijd van kracht is.   

Deze dubbele opdracht verklaart waarom het archief de voorbije tweehonderd jaar werd aangevuld met talrijke handgeschreven studies over heraldiek, adellijk recht en  genealogie.

Het rijke archiefbestand is vrij raadpleegbaar na aanvraag bij marc.libert@arch.be.

De gespecialiseerde bibliotheek die bij het archief hoorde, werd overgebracht naar de Koninklijke Bibliotheek van België.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement