Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Geactualiseerde versie van de selectielijst voor de archieven van de rechterlijke macht beschikbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/09/2017 - Archiefbeheer - Algemeen Rijksarchief

Om aansluiting te vinden bij de hervorming van het gerechtelijk landschap heeft het Rijksarchief, in nauwe samenwerking met de FOD Justitie, de selectielijst voor de archieven van de rechterlijke macht uit 2009 geactualiseerd.

De geactualiseerde versie van de selectielijst voor de archieven van de rechterlijke macht werd binnen de rechterlijke orde verspreid als omzendbrief nr. 258 van minister van Justitie Koen Geens d.d. 1 augustus 2017.

De vorige selectielijst dateerde van 2009 en was om diverse redenen aan een herziening toe. In de eerste plaats diende de lijst aangepast te worden aan de hervorming van het gerechtelijk landschap, die de oprichting van nieuwe rechtbanken (zoals de familie- en de tuchtrechtbanken) en de overheveling van bevoegdheden met zich meebracht.

In de herwerkte selectielijst werden een aantal belangrijke lacunes weggewerkt en beschrijvingen verduidelijkt. Bewaartermijnen werden getoetst aan de wet- en regelgeving en waar mogelijk gereduceerd. Ten slotte werden ook de selectiecriteria van diverse reeksen bijgewerkt of verfijnd.

De herziening gebeurde door een werkgroep van het Rijksarchief, die kon rekenen op de steun en input van enkele tientallen contactpersonen binnen Justitie, aangewezen door het College van de hoven en rechtbanken en door het College van het openbaar ministerie. Medewerkers van de Directie Infrastructuur van het Directoraat Generaal Rechterlijke Organisatie traden geregeld op als tussenpersoon en zijn verantwoordelijk voor de communicatie over de omzendbrief naar de hoven en rechtbanken, en naar de mobiele archiefploegen toe. Deze laatste bieden het griffie- en secretariaatspersoneel van de jurisdicties ondersteuning bij de selectie van hun archieven met het oog op overbrenging naar het Rijksarchief.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement