Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

FLOWER – Financial Government through Practices of Writing and Recordkeeping in the late medieval and early Modern Low Countries (14th-16th c.)

Texte petit  Texte normal  Texte grand

Inhoud

Centralisatie en decentralisatie staan in het centrum van het publiek debat, of het nu gaat over landen (België/Vlaanderen, Spanje/Catalonië, Verenigd Koninkrijk/Schotland) of werelddelen (Europese Unie, Brexit, enz.). De ontwikkeling van supra- en transnationale organisaties en instellingen en de opkomst van nationale, regionale en plaatselijke aanspraken op autonomie vragen om nieuw geschiedkundig onderzoek over de oorsprong, de aard en de ontwikkeling van het beleid.

De financiële middelen voor het uitvoeren van een beleid in dit verband zijn het onderwerp van debat en van steeds terugkerende meningsverschillen tussen de verschillende bestuursniveaus. Zowel vroeger als vandaag vormen die middelen de kern van de staatsuitbouw. De eerste moderne staten, vaak fiscale of financiële staten genoemd, zijn een interessant uitgangspunt om inzicht te verkrijgen in de onderliggende mechanismen van die uitbouw.

In deze context geven de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden aanleiding tot een bijzondere case study. Enerzijds kende het beleid dat door deze samengestelde staten van het midden van de 14de tot het midden van de 16de eeuw werd uitgestippeld sterk tegenstrijdige tendensen, met een slingerbeweging tussen centralisatie en decentralisatie. Anderzijds bouwde die heterogene staat talrijke financiële instellingen uit (Raad van Financiën en verschillende supraregionale Rekenkamers) die belangrijke bronnen hebben nagelaten.

Het archief van de Rekenkamers dat wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief in Brussel bevat een indrukwekkende hoeveelheid documenten. Met zijn 4,5 strekkende kilometer archief is het veruit het meest omvangrijke ancien régime-bestand over deze instelling.    

Het FED-tWIN-onderzoeksprogramma FLOWER, een samenwerking tussen het Algemeen Rijksarchief en de Université libre de Bruxelles, streeft drie hoofddoelstellingen na:

  1. De uitbouw van wetenschappelijk onderzoek naar de financiële, schriftelijke en archiveringspraktijken die hebben bijgedragen tot de specifieke politieke en bestuurlijke cultuur van de samengestelde staten van Bourgondië en Habsburg;    
  2. De raadpleging faciliteren van de voornaamste documentenreeksen die door hun instellingen werden gevormd. Dankzij de inventarissen en archieftoegangen die sinds het eind van de 19de eeuw werden opgesteld over het archief van de Rekenkamers kennen historici grote delen van dit bestand, maar talrijke niet-geïnventariseerde deelreeksen zijn nog niet ontsloten voor onderzoek;
  3. De valorisatie van de ontsloten bronnen en van de onderzoeksresultaten via wetenschappelijke publicaties, lezingen, lessenreeksen/seminaries, tentoonstellingen, enz.  

Partners

  • Algemeen Rijksarchief, Afdeling 4 (Archief van het ancien régime - Publiekswerking - Restauratieatelier - Bibliotheek)
  • Université libre de Bruxelles, Unité de recherche SociAMM (Geschiedenis, Kunst en Cultuur van oude, middeleeuwse en vroegmoderne samenlevingen)

Medewerkers

  • Onderzoeker: Antoine Bonnivert
  • Promotoren: Marc Libert (Algemeen Rijksarchief) en Alexis Wilkin (Université libre de Bruxelles)

Publicaties

  • Marc LIBERT, Lieve DE MECHELEER en Antoine BONNIVERT, « La richesse des Archives générales du Royaume de Bruxelles pour l’histoire du Luxembourg sous l’Ancien Régime », dans Hémecht, verschijnt in 2022.
  • Lieve DE MECHELEER (m.m.v. BONNIVERT), Les Chambres des comptes. Deze Zoekwijzer verschijnt in 2022 bij het Rijksarchief.

Nieuws

Momenteel geen nieuws over dit lopend onderzoek.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement