Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Federale overheid

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Voor een vlottere leesbaarheid bieden we vanaf nu twee producten aan:

  • een Archiefselectielijst (rechtse kolommen) die het instrument voor het beheer van uw werkdocumenten blijft
  • een Studiedossier (linkse kolommen) dat een overzicht bevat van de geschiedenis en de administratieve organisatie van de instelling, en de selectiebeslissingen verantwoordt

 

Benamingen (alfabetisch geordend) PDF-versies beschikbaar
Studiedossier Selectielijst
ABC
Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen
NL FR NL FR
Belgische Mededingingsautoriteit NL FR NL FR
BIPT
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
NL FR NL FR
BIRB
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
NL FR NL FR
BTC
Belgische Technische Coöperatie
NL FR NL FR
  Zetel NL FR NL FR
  Belgische Technische Coöperatie. Landenkantoren in het buitenland
Coopération Technique belge. Représentations à l'étranger
Belgian Technical Cooperation. Representations abroad
Cooperación Técnica Belga. Representaciones el extranjero
NL FR NL
FR
EN
ES
RA
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
NL FR NL FR
Centre de Recherches agronomiques de Gembloux NL FR NL FR
Commissie Kunstenaars NL FR NL FR
eHealth-platform NL FR NL FR
FAGG
Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten
NL FR NL FR
  Commissies die aan het FAGG verbonden zijn NL FR NL FR
FANC
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
NL FR NL FR
FAVV
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
NL FR NL FR
FBZ
Fonds voor de beroepsziekten
NL FR NL FR
FEDASIL
Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
NL FR NL FR
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling NL FR NL FR
  Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling NL FR NL FR
Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg NL FR NL FR
Federale politie  
  Voormalige Gerechtelijke Politie bij de Parketten NL FR NL (1)
NL (2)
FR (1)
FR (2)
  Centrale diensten NL FR NL FR
  Gedeconcentreerde Coördinatie en Steundirecties (CSD) en Gedeconcentreerde Gerechtelijke Directies (FGP) NL FR NL FR
Federale raad voor duurzame ontwikkeling NL FR NL FR
FOD Binnenlandse Zaken  
  CGVS (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) NL FR NL FR
  Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten - Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie NL FR NL FR
  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen & Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen NL FR NL FR
  DG Crisiscentrum NL FR NL FR
  Commissie voor Nationale Vraagstukken inzake Verdediging (CNVV) NL FR NL FR
  DG Instellingen & Bevolking NL FR NL FR
  Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het Identiteitskaarten beheer en Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) NL FR NL FR
  Dienst Vreemdelingenzaken NL FR NL FR
  DG Civiele veiligheid NL FR NL FR
  DG Veiligheid en Preventie NL FR NL FR
FOD Budget en Beheerscontrole NL FR NL FR
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  
  Voormalig Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) NL FR NL FR
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie  
  Directiecomité NL FR NL FR
  DG E8 (voormalig Nationaal Instituut voor de Statistiek) NL FR NL FR
  Archief van het oud Centraal Laboratorium NL FR NL FR
  S2 (Stafdienst Budget en Beheerscontrole) NL FR NL FR
  S4 (Stafdienst Operationele Communicatie) NL FR NL FR
  Algemene Directie Energie NL FR NL FR
  Algemene Directie Economische Reglementering NL FR NL FR
  Algemene Directie K.M.O.-beleid NL FR NL FR
FOD Financiën  
  Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning en Hoge Raad van Financiën NL FR NL FR
  Stafdienst Personeel en Organisatie NL FR NL FR
  Administratie van de Thesaurie NL FR NL FR
  Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en Coördinatiedienst Anti-Fraude NL FR NL FR
  Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen NL FR NL FR
  Algemene Administratie van de Fiscaliteit NL FR NL FR
  Algemene Administratie van de Inning en Invordering NL FR NL FR
  Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie  
    Centrale Diensten NL FR NL FR
    Kadaster NL FR NL (1)
NL (2)
NL (3)
FR (1)
FR (2)
FR (3)
    Registratie, hypotheken NL FR NL (1)
NL (2)
NL (3)
NL (4)
FR (1)
FR (2)
FR (3)
FR (4)
    Aankoopcomités onroerende goederen NL FR NL FR
  Provinciale registratiecommissies voor aannemers NL FR NL FR
  Koninklijke Munt van België NL FR NL FR
  Voormalige Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) NL FR NL FR
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) NL FR NL FR
  vzw e-gov NL FR NL FR
FOD Justitie  
  DG Penitentiaire Inrichtingen NL FR NL FR
  DG Penitentiaire Inrichtingen (Buitendiensten) NL FR NL FR
  DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden NL FR NL FR
  DG Rechterlijke Organisatie NL FR NL FR
  Commissies voor Voorwaardelijke Invrijheidstelling NL FR NL FR
  Commissies tot Bescherming van de Maatschappij NL FR NL FR
  Kansspelcommissie NL FR NL FR
  Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden NL FR NL FR
  Probatiecommissie NL FR NL FR
  Justitiehuizen, Hoofdbestuur NL FR NL FR
  Justitiehuizen, Buitendiensten NL FR NL FR
FOD Kanselarij van de Eerste Minister NL FR NL FR
FOD Mobiliteit en Vervoer  
  DG Luchtvaart NL FR NL FR
  DG Maritiem Vervoer NL FR NL FR
  DG Vervoer te Land NL FR NL FR
  Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken NL FR NL FR
  Stafdienst P&O NL FR NL FR
  (Cel ex-) Regie voor Maritiem Transport NL FR NL FR
FOD Personeel en Organisatie NL FR NL FR
  FED+, Griffies van de Raden en Comité van Beroep , College van het Hoog Comité van Toezicht NL FR NL FR
  Selectiebureau van de federale overheid (SELOR) NL FR NL FR
  Opleidinginstituut van de Federale Overheid (OFO) NL FR NL FR
FOD Sociale Zekerheid  
  Diensten van de Voorzitter NL FR NL FR
  Stafdienst Budget en Beheerscontrole NL FR NL FR
  Stafdienst Personeel en Organisatie NL FR NL FR
  DG Beleidsondersteuning NL FR NL FR
  DG Zelfstandigen NL FR NL FR
  DG Sociaal Beleid NL FR NL FR
  Directie-generaal Personen met een handicap NL FR NL FR
  Directie-generaal Oorlogsslachtoffers NL FR NL FR
  Directie-generaal Sociale Inspectie NL FR NL FR
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
  Horizontale diensten en Voorzitter NL FR NL FR
  Stafdienst Personeel & Organisatie NL FR NL FR
  DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen NL FR NL FR
  Raden en Commissies inzake Gezondheidszorgberoepen NL FR NL FR
  DG Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer NL FR NL FR
  Overlegstructuren inzake Gezondheidszorg NL FR NL FR
  MEDEX (Bestuur van de medische expertise) NL FR NL FR
  DG Dier, Plant en Voeding NL FR NL FR
  DG Leefmilieu NL FR NL FR
  Empreva NL FR NL FR
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  
  DG Toezicht op het Welzijn op het Werk NL FR NL FR
  DG Toezicht op de Sociale Wetten NL FR NL FR
  DG Humanisering van de Arbeid en de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk NL FR NL FR
  DG Collectieve arbeidsbetrekkingen NL FR NL FR
  DG Individuele arbeidsbetrekkingen NL FR NL FR
HVW
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
NL FR NL FR
IGVM
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
NL FR NL FR
Inspectie van Financiën (interfederaal korps van de) NL FR NL FR
KBIN
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
NL FR NL FR
  vzw's die aan het KBIN verbonden zijn NL FR NL FR
KMI
Koninklijk Meteorologisch Instituut
NL FR NL FR
KMKG
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
NL FR NL FR
  vzw's die aan het KMKG verbonden zijn NL FR NL FR
KMMA
Koninklijke Museum voor Midden-Afrika
NL FR NL (1)
NL (2)
FR
  vzw Vrienden van het KMMA NL FR NL FR
KSB
Koninklijke Sterrenwacht van België
NL FR NL FR
KSZ
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
NL FR NL FR
Ministerie van Landsverdediging NL FR NL FR
Nationaal Geografisch Instituut NL FR NL FR
Nationale Arbeidsraad NL FR NL FR
Nationale Plantentuin NL FR NL FR
NBN
Normalisatie Bureau
NL FR NL FR
Belgische Instituut voor Normalisatie NL FR NL FR
NICC
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
NL FR NL (1)
NL (2)
FR
Ombudsdienst voor telecommunicatie NL FR NL FR
Ordre des Architectes NL FR NL FR
  Conseil francophone et germanophone NL FR NL FR
  Conseil national NL FR
POD Consumentenzaken NL FR NL FR
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid NL FR NL FR
POD Wetenschapsbeleid NL FR NL FR
  Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie, BELNET en de Belgische Hoge Vertegenwoordiging voor de Ruimtevaart NL FR NL FR
Rechterlijke macht NL FR NL FR
Regie der Gebouwen NL FR NL FR
RIZIV
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
NL FR NL FR
RJV
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
NL FR NL FR
RKW
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
NL FR NL FR
RSVZ
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
NL FR NL FR
WIV
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
NL FR NL FR


(*) = Federale overheidsdiensten (FOD) & Programmatorische federale overheidsdiensten (POD), instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en instellingen die vallen onder de rechterlijke macht.


Zie ook:

Deze pagina delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement