Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Al meer dan 2 km archief van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/07/2018 - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Sinds 2016 is al meer dan twee strekkende kilometer zogenaamd “Afrika-archief” geordend, geïnventariseerd, herverpakt en overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier: een stand van zaken.

Een protocolakkoord van eind 2014 tussen het Rijksarchief en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voorziet de overbrenging naar het Rijksarchief van 10 kilometer archief van het voormalige ministerie van Koloniën, het Gouvernement-generaal van Congo en het mandatair bestuur van Rwanda-Urundi. Het gaat om archief dat momenteel nog grotendeels wordt bewaard bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Sinds 2016 werd meer dan twee strekkende kilometer zgn. “Afrika-archief” geordend, geïnventariseerd, herverpakt en overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier. Het overgebrachte “Afrika-archief“ bestaat voornamelijk uit individuele dossiers van het personeel in Afrika die werden gevormd door het koloniaal bestuur, de Technische Bijstand te Kinshasa (na de onafhankelijkheid van Congo) en het ministerie van Koloniën te Brussel.  De individuele dossiers hebben uitsluitend betrekking op tijdelijke ambtenaren van het Afrikabestuur en op (onder)-officieren van de Openbare Weermacht en hun families.

De individuele dossiers van personeel in Afrika bestaan uit drie grote onderdelen:

  • het archiefbestand ‘Metropool’: ca. 26.000 individuele dossiers die integraal werden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier.
  • het archiefbestand ‘Kinshasa’: ruim 5.000 individuele dossiers die integraal werden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier.
  • het archiefbestand ‘Kolonie’: wordt momenteel overgebracht. Van de in totaal 60.000 dossiers worden er reeds 25.000 bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier.

Twee andere archiefbestanden, met elk een volume van 10 strekkende meter, werden overgebracht van de archiefdienst van Ontwikkelingssamenwerking. Ze handelen over:

  • het statuut van het personeel van het Afrikabestuur
  • het personeel van de rechterlijke orde

     

Archieftoegangen

Voor het meeste zgn. Afrika-archief dat nog wordt bewaard bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of reeds is overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier bestaan er archieftoegangen (plaatsingslijsten, inventarissen, databanken, steekkaarten).

Krachtens het protocolakkoord tussen beide partijen zal het Rijksarchief aan de hand van al deze toegangen inventarissen maken die beantwoorden aan de geldende internationale archivalische normen. De inventarissen zullen na publicatie op de websites van beide instellingen worden gezet. Zo zal iedereen – onderzoeker of individuele geïnteresseerde – ze zowel in België als in het buitenland kunnen raadplegen. Eind 2018 zal voor elke bestand dat integraal werd overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier een publicatie gerealiseerd worden.

Raadpleegbaarheid

Al het zgn. Afrika-archief dat werd overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier en dat niet valt onder wettelijke bepalingen m.b.t. privacybescherming of dat werd gedeclassificeerd, kan vrij worden geraadpleegd.

Voor de duur van de overbrengingsoperaties kan wie een of meerdere individuele dossiers van het “Afrikapersoneel” wil raadplegen per mail of brief een aanvraag indienen bij zowel het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier als bij de archiefdienst van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Over elke tijdelijke ambtenaar of militair van het zgn. Afrikapersoneel kan een individueel dossier zitten in zowel het bestand “Metropool” als in het bestand “Kolonie”. Dit tweede bestand kan zelfs meerdere dossiers tegelijk bevatten, aangezien het ten dele bestaat uit de individuele dossiers die werden gevormd op alle niveaus van het koloniaal bestuur, en dus niet enkel door de personeelsdienst in Leopoldstad.

Om alle belangstellenden op de hoogte te houden van de evoluties in dit dossier biedt de website van het Rijksarchief tweemaal per jaar een stand van zaken van de ordening, de inventarisering, de herverpakking en de overbrenging van het zgn. Afrika-archief. 

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement