Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Akkoord over overbrenging van historisch archief Buitenlandse Zaken naar Rijksarchief

Texte petit  Texte normal  Texte grand
09/06/2017 - Aanwinsten - Evenementen - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier - Algemeen Rijksarchief

Op 9 juni 2017 ondertekenden de heer Dirk Achten, voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken, en de heer Karel Velle, algemeen rijksarchivaris, een protocolakkoord voor de overbrenging van al het archief van de FOD Buitenlandse Zaken dat ouder is dan 30 jaar en geen administratief nut meer heeft. Het gaat om diplomatiek archief, archief inzake ontwikkelingssamenwerking en het zogenaamd “Afrikaans” archief. De overbrenging wijzigt niets aan de raadpleegbaarheid van het archief: wat al raadpleegbaar was, blijft raadpleegbaar. 1,5 strekkende km personeelsdossiers met betrekking tot de koloniale periode is recent reeds overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier.

Met 6 km diplomatiek archief, 4 km archief inzake ontwikkelingssamenwerking en 9,5 km zogenaamd “Afrikaans” archief spreken we alles samen over bijna 20 strekkende km archief uit de periode 1885-1962.

Het Afrikaans archief dat wordt overgebracht bestaat uit twee grote delen:

  • Archief dat in Leopoldstad werd gevormd door de regering van de mandaatgebieden Rwanda -Urundi;

  • Archief dat in Brussel werd gevormd door het Ministerie van Koloniën en de Centrale regering van Kongo-Vrijstaat.

1,5 strekkende km personeelsdossiers met betrekking tot de koloniale periode is recent reeds overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier:

  • De reeks “metropolitaans archief” bevat de dossiers die het metropolitaans bestuur van het Ministerie van Koloniën heeft aangelegd over meer dan 26.000 koloniale ambtenaren en beambten van het personeel in Afrika en hun families.

  • In de reeks “Kinshasa” vind je 1500 individuele dossiers van ambtenaren en beambten van het personeel in Afrika die kozen om na de onafhankelijkheid ter plaatse te blijven voor “technische assistentie” aan – en later bilaterale samenwerking met –de ex-kolonie en de nieuwe onafhankelijke Staten Rwanda en Burundi.

De reeks “Leopoldstad” met ongeveer 60.000 individuele dossiers van het personeel in Afrika wordt momenteel geordend en opnieuw verpakt. In oktober 2017 zal een eerste reeks van 20.000 dossiers worden overgebracht.

Wat raadpleegbaar was, blijft raadpleegbaar

De overbrenging van het historisch archief van de FOD Buitenlandse Zaken zal in verschillende fasen gebeuren, over een periode van 10 jaar. De modaliteiten van raadpleging blijven ongewijzigd: wat al raadpleegbaar was, blijft raadpleegbaar.

Vóór de overbrenging blijft het herverpakte archief raadpleegbaar bij de archiefdienst van de FOD Buitenlandse Zaken. Na de overbrenging kan het worden geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier.

Tijdens de overbrenging zal het archief niet kunnen worden geraadpleegd gedurende ten hoogste twee weken, d.w.z. de tijd die nodig is voor het transport en het weer in de rekken plaatsen bij het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier.

Documenten ouder dan 30 jaar zijn vrij raadpleegbaar, met uitzondering van de geclassificeerde stukken en sommige categorieën persoonsdossiers.

Individuele dossiers jonger dan 100 jaar mogen enkel worden geraadpleegd door de betrokken nog levende ambtenaar of beambte, personen die vooraf zijn/haar toelating daarvoor kregen, en de rechthebbenden na het overlijden van de betrokkene. Een individueel dossier mag ook worden geraadpleegd indien de ambtenaar of beambte minstens 30 jaar overleden is vóór de datum van aanvraag tot raadpleging en mits in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier een onderzoeksverklaring wordt ondertekend.

Er zullen gedetailleerde inventarissen van het archief worden opgesteld en de toegankelijkheid van de documenten zal nog worden verhoogd door digitalisering en online publicatie van de bestaande toegangen.

Surf naar onze Facebookpagina voor een foto van de ondertekening.

Deze tekst delen:
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement